Om klubben

NBK er en raseklubb under NKK (Norsk kennel Klub).
Innmelding i NBK gjøres på nkk.no og man blir dermed medlem i både NKK og NBK. NKK gir ut medlemsbladet “Hundesport”, og NBK gir ut “Bull-Shot”.

*

Styrets sammensetning 2022

Leder: Ronny Graawe, 929 75 000, ronny@malerfirma-rgraawe.no
Nestleder: Glenn Hall, 918 93 337, glenn@oldmanila.no
Sekretær: Annette Hauen Martinsen, 948 97 815, ann-hmar@online.no
Kasserer: Cecilie Sande, 959 33 044, cecilie.sande@gmail.com
Styremedlem: Helge Seglem, 940 31 975, helge.seglem@lyse.net
Styremedlem: Einar Martinsen, 994 11 164, marinsen@online.no
Styremedlem: Martine Strand, 984 69 888, martine.strand94@hotmail.com
Varamedlem: Ingunn Sletvold, 481 09 632, ingunnsletvold@hotmail.com
Varamedlem: Bjarte Inge Sørestrand, 472 60 095, bjarteinge@gmail.com
Varamedlem: Helge Flatås, 950 13 301, helflat@hotmail.com

Valpeformidler: Bente Brandseth, 928 25 223, bentetherese@gmail.com
Valpeformidler: Jannike Lønø, 928 08 292, fonnagard@gmail.com

Helsekomite:

Redaksjon: (midlertidig Hilde Kjeldby)

Revisor: Einar Madsen
Vara revisor: Bente Brandseth

NBK kontonr.: 05396720169
www.bullmastiffklubb.no

VIPPS # 526364

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene: 983 219 357

*

Lover for Norsk Bullmastiff Klubb stiftet 1987

Vedtatt på generalforsamling den 26.02.2006.
Revidert på generalforsamling 17.02.2008 og på ekstraordinær generalforsamling 25.08.2012.
Endret på årsmøte 18.04.2015.
Seneste endringer på årsmøte 14.04.2018, etter tilpassing til NKKs nye lovmal. Lovene er oversendt NKK den 28.01.2019 og venter på endelig godkjenning av Norsk Kennel Klub.

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Bullmastiff Klubb, og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Bullmastiff.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NBK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av bullmastiff. NBK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

NBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. NBK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NBK og NKKs virksomhet samt å følge NBK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
NBK har en egen medlemskontingent for familiemedlemsskap.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Hver fremmøtt kan medbringe inntil 2 fullmakter. Fullmakten må være undertegnet av stemmeberettiget medlem.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år (valgfritt)
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
h) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Kasserer
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 3 varamedlemmer for 1 år
– Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år
– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer [helsekomite, redaktør, valpeformidler]
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
– Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Æresmedlem

Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall.
• Flest stemmer

Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

*

Styremøtereferater

Referater-fra-styremøter-NBK-2010
Referater-fra-styremøter-NBK-2011
Referater-fra-styremøter-NBK-2012
Referater-fra-styremøter-NBK-2013
Referater-fra-styremøter-NBK-2014
Referater-fra-styremøter-NBK-2015
Referater-fra-styremøter-NBK-2016
Referater-fra-styremøter-NBK-2017